Sākums tournet@tournet.lv
Sestdiena, 15. maijs Sofija, Taiga, Arita, Airita
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

Teikas un ceļojumu apraksti

          Kā Kandavā atrodas bruņinieku pilskalns, tāpat tur ir arī senlatviešu pilskalns. Tas atrodas drusku ārā no Kandavas, pie ceļa, kurš ved uz Kandavas staciju. Šis pilskalns atgādina pilnīgi nošķeltu konusu. Tikai kalna  galā  vēl   ir  viens  mazs   kalniņš.  Ļaudis  stāsta,   ka  te  senāk nogrimusi baznīca. Tāpēc šo kalnu sauc arī par Baznīcas kalnu. Kāds celiņš ved uz kalna virsotni. Gar celiņa malām aug krūmi un dažas liepas. Vairākas liepas un citi koki saauguši arī uz mazā kalniņa. Tāds apmēram ir senlatviešu pilskalna izskats Kandavā.

Tautas teika

          Reiz esot bijusi stalta pils un liela baznīca. Pa zemes apakšu esot gājušas daudzas ejas un pagrabi. Kad kāds ienaidnieks nācis karot, pils esot nolaista pagrabos, un, kad ienaidnieks aizgājis, pils esot atkal uzcelta augšā. Kādreiz, kad nāca niknais ienaidnieks vācietis, pils esot nogrimusi un vairs neesot uzcēlusies. Kad svētdienas rītos klausoties, varot dzirdēt, ka baznīcā zvanot. Kad uzejot Baznīcas kalnā, varot redzēt iedobumu — tur pils esot nogrimusi. Ļaudis esot ielaiduši iedobumā zosi un Abavā tā iznākusi ārā. Baznīcas kalns atrodas Kandavā.

Tautas teika

         Kandava ir vārti, pa kuriem, Abavas gaitai sekodami, ieejam Dievzemītes puķu ielejās. Te aina pavisam citāda, nekā to redzējām ap Sabili. Sabile kā no vētras un negaisa augsto Abavas krastu sargāta, izplešas ielejā un parādās rāmā, mierīgā ainā. Kandava turpretim sētin izsēta kalnainā vietā. Ja nostājamies uz kalna, pilskalnam pretim Abavas otrā pusē, tad pašā priekšā uz pakāpēm redzam ne tikvien Kandavas glītos namus, bet ari tālāk varam ieskatīties raibajā ainā: starp kokiem apaugušajiem kalniem izplatās Abavas līči, ap kuriem vijas pati upe un tās pietekas; šur tur varam saredzēt dažu muižu sarkanos jumtus, — šī aina izplešas mūsu priekšā līdz pat Sabiles apkārtnei.

Mikus Skruzītis

           Jo tuvāk pie Kandavas, jo zeme parādījās arvienu vieglāka un ciemati vairs ne, gluži tik prāvi un kārtīgi; druvas tomēr arvienu bija vēl kuplas; tikvien tuvu ap pašu Kandavu, kur nāk īsta sila zeme, nevarēja, zināms, vairs lauki tik kupli būt. Visā šai ceļa gabalā, kā allaž, mainījās ciemats ar muižu, tīrums ar mežu un pļava ar purvu. Pēdējo jūdzi priekš Kandavas, kad biju iegājis jau Talsu pilskunga apriņķī, dabūju iet gandrīz tik caur mežu vien, kur pēc tam atvērās uz reizi pāri pār Abavas ieleju jauks izskats uz dižiem augstumiem; tur bija redzama visaugstāk Kandavas baznīca un dažas ēkas uz pašas kalna malas, bet vairāk gandrīz nekas, tā ka bija jājautā, kur tad atrodas īsti pats Kandavas miests? - jo tās dažas ēkas ielejā pa abām pusēm lielceļam, kurš še caur uzrakstu uz kādas mājas stūra, bija nosaukts par „Mitausche Strasse", nebija nebūt uzskatāmas par visu Kandavu. Aiz Abavas, uz kuras tilta, cik atminos, ir uzstādīts priekš necik gadiem kāds piemineklis, sāku izšķirt pa labai rokai stāvumā Kandavas vecās pils mūrus.
          Kandava jeb īsti Kandove bija veco kūru ķilegunde jeb apriņķis ar savu pārvaldību, kāda nu viņiem tolaik bija. Balduins no Alnas, kuram bija uzdots no pāvesta Gregora IX caur viņa vietnieku Ottonu iz Dānijas izšķirt tās ķildas, kuras cēlās pēc bīskapa Alberta nāves starp Bremenes bīskapu un Baltijas garīdzniekiem par jauna bīskapa celšanu 1229., un būt līdz ar to arī par pagaidu bīskapu, piedabūja vēl tolaik neuzvarētos kūrus pie labprātīgas padošanās par pāvesta apakšniekiem, bet ar miesīgu brīvību un savas mantas paturēšanu; viņiem bija tik jāapsolās, ka liksies kristīties. Šis bija tas vienīgais prātīgākais ceļš, uz kura tas īstais cilvēcības mīlētājs varēja vel priekš kuriem un vēlāk zemgaliešiem kaut ko no vecās brīvības izglābt un tā novērst veltīgu asiņu izliešanu. 28. dec. 1230. viņš noslēdza padošanās nolīgumu ar kuru tautas vecāko Lameķinu par visām ķilegundēm ap Ventes upi un 17. janv. 1231. ar divpadsmit ķilegundēm ap Abavu, kuru starpā bija arī Kandava. - Šī pils, gar kuras drupiem es tagad gāju augšup, ir, zināms, pēc tam celta.
          Pašā augšā esošam tik vēl atvērās man priekš acīm Kandavas miestiņš ar savām ielām un pa daļai ar diezgan krietniem mūra namiem. Lejā man izlikās gandrīz, ka saule būs jau nogājusi, bet kalnā pie baznīcas, kura stāv līdz ar baznīcas skolu ļoti cēlā un augstā vietā, pāri par visu miestu, ieraudzīju viņu vēl labā gabalā, tā ka atlikās vēl laiks šo un to apraudzīt, šurp un turp nolūkoties. Īsti brangs izskats bija pāri par Abavas ieleju atpakaļ uz tumšu priežu mežu, iz kura biju patlaban iznācis.
          Kandavā tagad skaita līdz 500 iedzīvotāju, starp kuriem ir laba tiesa ebreju, tāpat kā citos Kurzemes miestos un pilsētās. Tolaik tur atradās bez baznīcas skolas vēl divas pagasta skolas un kāda meitu skola. Kandavas baznīca pieder pie labi vecām ēkām. Vēlākos gados ir viņa pušķota ar ļoti krietnu altāra bildi un jaunām lielām ērģelēm. Ap baznīcu ir arī pamaza veca kapsēta, kā tika teikts, priekš vācu draudzes.

Kaudzīte Reinis. Caur Kurzemi. 1878. - Brāļu Kaudzīšu raksti, 3.sēj.- R., 1940.

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna