Sākums tournet@tournet.lv
Pirmdiena, 4. jūlijs Uldis, Ulvis, Sandis
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Slīteres dabas takas*

          Dabas taku pieredze Slīteres nacionālajā parkā veidojusies pavisam īsā laikā, sākot ar 2001. gadu, kad tika radīta pirmā - Slīteres dabas taka. Dabas taka veidota ar vislielāko atbildības izjūtu, jo plašai sabiedrībai bija paredzēts atklāt unikālu dabas teritoriju - veco Dabas pieminekli, kur viss ticis aizsargāts jau vairāk nekā 80 gadu. Domājam, šī uzdrošināšanās attaisnojās. Divos gados taku apmeklējuši vairāk nekā 10 000 tūristu, saņemot iespaidus, ko spēj dot neskarta daba, bet nenodarot tai pāri. Līdz Šim brīdim nekas neliecina par dabiskās vides degradāciju, un ceram, ka tā būs arī turpmāk, ja spēsim ievērot tos principus, kas iestrādāti takas izveidē un uzturēšanā. Slīleres nacionālajā parkā izveidotas četras dabas takas. Šajā aprakstā par to, kā tās ir veidotas un kā apsaimniekotas.

Dabas taku veidošanas mērķi

          Pirms uzsāk plānot un ierīkot dabas taku, pilnībā jāapzinās mērķis, kas jāpatur prātā visu laiku, līdz iecere tiek īstenota. Slīterē dabas taku veidošanai izvirzīti šādi mērķi:

 • nodrošināt dabas bioloģisko un estētisko vērtību pieejamību
 • un aizsardzību;
 • organizēt dabas tūristu plūsmu;
 • nodrošināt dabas izziņas procesu.

          Mūsu zeme ir bagāta ar dabas vērtībām, bet to pieejamība bieži vien ir apgrūtināta: nav piebraucamu ceļu, jāšķērso teritorijas, kur pārvietošanos ierobežo purvi, upes, brikšņi, stāvas gravu nogāzes utt. šādas teritorijas var apmeklēt īpaši sagatavoti tūristi (gan ekipējuma, gan arī fiziskās sagatavotības ziņā). Bet mūsu mērķis ir radīt apstākļus, kad neskarto dabu var skatīt ikviens. Tādēļ takas jāiekārto tā, lai tūristi no Rīgas, Daugavpils vai Ventspils, izkāpjot no autobusa, dotos dabas valstībā līdzīgi kā muzejā.
          Turklāt taka un tās segums virza apmeklētājus pa noteiktu, mums vēla
mu maršrutu, nodrošinot ilgtspējīgu takas izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Tikai retais ar ielas apaviem riskēs nokāpt no laipas purvā, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās tūristu kustība ir likumdošanas normu ierobežota. Mēs radām iespēju ielūkoties šajās vietās atļautā veidā, nenodarot pāri savvaļas dabai.
          Ne mazāk svarīgs dabas taku uzdevums ir organizēt vai vadīt tūristu plūsmas. Tieši šis mērķis tika izvirzīts kā prioritārs, plānojot dabas taku uz jūras stāvkrastu pie Ēvažiem. Daudziem braucējiem, kas dodas uz Kolku, posmā starp Melnsilu un Kolku rodas vēlēšanās apstāties un aiziet līdz stāvkrastam. Katrs apstājas tur, kur viņam liekas visērtāk. Tā rodas takas un taciņas, mežā nomesti papīri; līkumaina ceļa malā atstātie transporta līdzekļi apdraud satiksmes drošību. Lai to novērstu, tika nolemts veidot dabas taku jūras stāvkrasta apskatei. Takas plānojums, iekārtojums un aprīkojums izrādījās veiksmīgs, - visas iepriekšminētās problēmas tika atrisinātas.
          Ikvienas dabas takas neatņemama sastāvdaļa ir dabas izziņas funkcija. Informācijas stendi sniedz aprakstu par apskatāmo objektu, rada interesi un pietāti pret dabas vērtībām, paplašina zināšanas par dabas aizsardzību. Iespējas, ko un kā pasniegt dabas taku apmeklētājiem, ir neizsmeļamas.
          Daudz lielāku iespaidu jebkura dabas objekta apskate va
r dot, ja ekskursiju pavada dabas gidi (zinoši dabas interpretatori). Lielākā daļa Slīteres nacionālā parka apmeklētāju izmanto gidu pakalpojumus.

  Pamatprincipi dabas taku veidošanai un uzturēšanai

          Dabas takai jābūt:

 • informatīvai, atraktīvai un vizuāli baudāmai;
 • aprīkotai;
 • tīrai un sakoptai ik dienu;
 • dabas takas apmeklēšana ir bezmaksas (uzturēšanas izdevumus var segt maksa par gida pakalpojumiem, informatīviem izdevumiem, autostāvvietu, malku ugunskuram utt.).

          Informācijai, ko sniedzam apmeklētājam, jābūt lakoniskai un (ļoti svarīgi!) glīti noformētai. Mazāk teksta, vairāk ilustrāciju! Taku plānojot, jādomā par to, lai pārvietošanās būtu maksimāli atraktīva. Jāizvairās no taisniem, vienmuļiem posmiem, iespējami daudz jāizmanto reljefa īpatnības, jāatrod pārsteigumamomenti. Lai to panāktu, izvēlētā teritorijā detalizēti jāizpēta. Jāatrod iespējami daudz rādāmu objektu, īpašu uzmanību veltot visiem iespējamiem skatu punktiem. Tas rada priekšstatu par teritorijas telpisko dažādību. Sākotnēji jāuzskicē vairāki maršruti, no kuriem jāatlasa interesantākie. Vēlams ikvienu maršrutu iziet abos virzienos, jo tas dot jaunas idejas.
         
Lai novērstu dabas degradāciju, dabas takas ir jāaprīko. Tas nozīmē, ka erozijas apdraudētās vietās jābūt cietam segumam (grants, koka laipas, šķelda u.c), jānorobežo vietas, kur apmeklētājiem iespējams novirzīties no paredzētā maršruta, stāvās nogāzēs jāizbūvē trepes, pie dabas takas jāierīko piebraucamais ceļš un auto stāvlaukums. Pie auto stāvlaukuma jābūt atkritumu urnai, kuras saturu meža dzīvnieki nevar izvazāt. Turpat jābūt tualetei, informācijas stendam ar takas shēmu un, vēlams, arī atpūtas vietai: galdiņam, soliem. Meža teritorijās, kur ir paaugstināta ugunsbīstamība, atpūtas vietas un soliņus nedrīkst uzstādīt.
          Dabas takai jābūt tīrai, aprīkojumam - darba kārtībā. Tādēļ dabas takas apsaimniekošana ir ikdienas darbs. Ir jāaizvāc atkritumi, jāsalabo bojātās aprīkojuma detaļas, regulāri jāatjauno un jāpapildina informācijas stendu saturs. Zemē nomesti atkritumi, netīra tuale
te, salauzti trepju pakāpieni - tas ir ceļš uz takas tālāku postīšanu un apmeklētāju skaita samazināšanos.
          Dabas takas apmeklēšanai ir jābūt par brīvu. Pretējā gadījumā liels skaits iespējamo apmeklētāju nebrauks. Taka var kļūt nepopulāra. Jebkurš apmeklētājs, informēts par dabas taku, brauc uz to, grib to izstaigāt, bet nevēlās maksāt par pastaigu dabā. Arī Skandināvijā par dabas taku apmeklējumu nav jāmaksā. Dabas taka uzņēmējam var būt klientu piesaistītāja. Savukārt pelnīt var, sniedzot dažādus pakalpojumus.

Dabas takas tapšanas process

          Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, dabas takas tapšanas procesā var nodalīt vairākus posmus:

 • daba takas nepieciešamības pamatojums, mērķu un uzdevumu izvirzīšana;
 • dabas takas maršruta plānošana;
 • apskates objektu interpretācija;
 • takas aprīkojuma plānojums;
 • tāmes izstrāde;
 • projekta sagatavošana finansējuma saņemšanai;
 • plānoto darbu izpilde.

          Dabas takas plānošanas un objektu interpretācijas procesā ir jāpieaicina iespējami daudz speciālistu. Atkarībā no takas atrašanās vietas un mērķa tie var būt mežsaimnieki, biologi, ģeologi, arheologi, etnogrāfi utt.
          Dabas taku ierīkošanai finansiālu atbalstu var saņemt dažādos mūsu valsts un arī starptautiskos fondos, to skaitā Latvijas Vides aizsardzības fondā. Tomēr jāuzsver, ka finansējumu piešķir tikai ļoti labi sagatavotiem projektiem. Ir jāpamato dabas takas izveides mērķi, katra pasākuma vai materiāla izmaksas, kā arī dabas takas "dzīvotspēja".

*Pēterhofs E. Slīteres dabas takas//Ceļosim zaļi. Ekotūrisma rokasgrāmata/ Atb. red. Alnis Auziņš - Dundaga, 2003.

Attēlus skatīt interneta resursā:
http://www.slitere.gov.lv/

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli
 Apkārtnes mācība
 Dzimtenes mācība
 Mākslas vēsture
 Dzīves/darba vietas


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna