Sākums tournet@tournet.lv
Ceturtdiena, 2. decembris Meta, Sniedze
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

BIBLIOGRĀFIJA LATGALES NOVADA STUDIJĀM

Bibliogrāfiskie rādītāji

Jēgers B. Latviešu trimdas izdevumu bibliografija: [4 sēj.]. - Stokholma, 1968-1988. Latviešu (Latvijas) zinātne un literatūra: Periodikā iespiesto rakstu. sistem. radītājs: 1763-1914, 1920-1936 / [Sast. A. Ģinters]. - R., 1926-1989. [Sk. vietu vārdu radītāju.]
Latvijas PSR (Latvijas) Preses hronika: Valsts bibliogr. rādītājs. - R., 1957-1991. [Sk. ģeogr. rāditāju gada palīgrādītajā.]
Latvijas vēstures bibliogrāfija: 1918-1935 / Säst. E. Štengele. - R., 1935.
Hollander B. Bibliographie der baltischen Heimatkunde. - Riga, 1924.
Holst N. von. Die deutsche Kunst des Baltenlandes im Lichte neuer Forschung: Bericht über das gesamte Schrifttum seit dem Weltkrieg (1919-1939). - München, 1942.
Die Livländische Geschichtsliteratur: 1880-1913. - Riga, 1880-1923.
Schrifttum zur deutsch-baltischen Kunst / Zusammengestellt von H. P. Kügler. - Berlin, 1939.
Winkelmann E. Bibliotheca Livoniae historica. - 2. verb. und verm. Ausg. - Berlin, 1878.

Enciklopēdijas, leksikoni

Konversācijas vārdnīca: 4 sēj. - R., 1906-1921. Latviešu konversācijas vārdnīca: 21 sēj. - R., 1927-1940.
Campe P. Lexikon Liv- und Kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400-1850: 2 Bde. - Stockholm, 1951-1957.
Deutschbaltisches biographisches Lexikon: 1710-1960. - Köln; Wien, 1970.
Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften: Kurland: 2 Bde. - Görlitz, 1930-1942.
Klingspor C. A. Baltisches Wappenbuch. - Stockholm, 1882.
Lexikon baltischer Künstler / Hrsg. von W. Neumann. - Riga, 1908.
Löwis of Menar K. von. Burgenlexikon für Alt-Livland. - Riga, 1922.
Richter A. Baltische Verkehrs- und Adressbücher: Bd. 2: Kurland. - Riga, 1912.

Avoti

Atskaņu hronika: Ditleba Alnpeķes "Rīmju chronika". - R., 1936.
Indriķa Livonijas hronika. -R., 1936.
Švābe A. Latvijas vestures avotu hrestomätija (1300.-1500. g.). - R., 1939.
Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch, nebst Regesten: (15 Bde) / Hrsg. von F. G. von Bunge. - Reval; Riga, 1855-1914.
Hermannus de Wartberge. Chronicon Livoniae. - Leipzig, 1862.

Saīsinājumi

BrZP - Brīvas Zemes Ilustrētais Pielikums
DVK - Dabas un vēstures kalendārs
IMM - Izglītības Ministrijas Mēnešraksts
SM - Senatne un Māksla
ZAV - Latvijas (PSR) ZA Vēstis
SB (Mitau) - Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna